Inwestycje celu publicznego

23.02.2012r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: przebudowia odcinka rowu WA i budowia zbiornika

                                                                                                                                             

PL.6727.1.2012

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

                Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Pana Marcina Pawłowskiego - Biuro Projektów Wodnych, Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o, 60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138, działającego w imieniu i na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie odcinka rowu WA - lewobrzeżnego dopływu rzeki Wirynki od km. 0+850 do km 3+850  i budowie zbiornika przeciwpowodziowego” obejmującego działki o  nr ewid. gruntu: 66, 67, 76, 77, 83/1, 85/3, 96/3, 97, 103/2, 103/3, 104, 105/3, 105/6, 137/2, 137/5, 138/1, 138/2, 147, 148/5, 154, 155, 163, 164/3, 170, 171, 181, 182/3, 187/3, 188, 196, 197, 198/2, 203, 204, 205, 210/2, 211, 216, 217/2, 223/3, 225, 230, 231/2, 233/2, 234, 239, 241/3, 247/3, 240, 248, 249, 255, 256/2, 258/2, 262/6, 262/7, 263, 268, 269, 282/2, 282/3, 282/5, 282/6, 282/7, 286/1, 286/2, 325/1, 325/2, 326, 329 - obręb Głuchowo, działki o nr ewid. gruntu: 1, 2 - obręb Rosnowo-Szreniawa oraz działkę nr ewid. gruntu 60, 959/7, 959/9 – obręb Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106, w godzinach pracy Urzędu

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

-Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- tablice ogłoszeń sołectwa: Głuchowo, Komorniki, Szreniawa

- BIP  -UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej