Inwestycje celu publicznego

23.02.2012r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wyposażenie pola 21 w SE Plewiska w zakresie aparatury elektroener

 

 

 

PL. 6733.2. 2012                                                                                                     Komorniki, dnia: 23.02. 2012r.

 

 

                                                                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 23.02.2012r. wydana została decyzja nr 3/2012

o lokalizacji celu publicznego

 dla przedsięwzięcia polegającego na:

wyposażenie pola 21 w SE 400/220/110 kV Plewiska w zakresie aparatury elektroenergetycznej 110kV

dla wprowadzenia linii relacji Kromolice,

 obejmującego część działki o nr ewid. gruntu 1313/23 – obręb Plewiska

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Plewiska

-  BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

(61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej