Inwestycje celu publicznego

10.01.2012r - Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownctwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownctwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu decyzji
z dnia 21 grudnia 2011r. znak: BOII-1rl/BP-772-144-167/11, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 9/2011 z dnia 18 lipca 2011, znak IR.III-3.7045-2/11, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., polegającej na
rozbudowie i przebudowie linii kolejowej  E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Czempiń- POznań od km 131,080 do km 163,400
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej