Inwestycje celu publicznego

07.02.2012r - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie osadnika filtracyjnego wraz z przyłączem kanalizacyjnym do kanalizacji sanitarne

PL. 6733.27. 2011

                                                                                                                                             Komorniki, dnia: 07.02.2012r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 07.02.2012r. wydana została decyzja nr 2/2012 o lokalizacji celu publicznego

 polegającego na budowie osadnika filtracyjnego 

wraz z przyłączem kanalizacyjnym do kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

zlokalizowanego w Szreniawie na działce nr ewid. gruntu 36/2  - obręb Rosnowo - Szreniawa

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy urzędu

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Szreniawa

-  BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

(61) 8 100666

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej