Inwestycje celu publicznego

25.01.2012r.- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: wyposażenie pola 110kV w SE PLEWISKA dla wprowadzenia linii r

Komorniki, dnia: 25.01.2012r.

PL.6727.2.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) zawiadamia się, że zawiadamia się, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator Spółka Akcyjna, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wyposażenie pola 110kV w  SE PLEWISKA dla wprowadzenia linii relacji Kromolice, obejmującego część działki  o nr ewid. gruntu 1313/23 – obręb Plewiska

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń – sołectwo Plewiska

- BIP

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 0666

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej