Inwestycje celu publicznego

07.12.2011r - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego działkę nr ewid. gruntu 36/2 w Szren

                                                                                                      Komorniki, dnia: 07.12.2011r.

PL.6727.27.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

                Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-052 Komorniki, ul. Zakładowa 1

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego działkę nr ewid. gruntu 36/2 w Szreniawie, polegającego na budowie osadnika filtracyjnego.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11, w godzinach pracy Urzędu – tel. (61) 810-77-51 w.41, 42 lub  (61) 810-88-06

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

-Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- tablica ogłoszeń sołectwo Szreniawa

- BIP  -UG Komorniki

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej