Inwestycje celu publicznego

26.10.2011 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacego na budowie odcinka kabla energetycznego SN 15kVobejmującej działkę nr ewid. 116 obrę

PL. 6733.18.2011                                                                                                             Komorniki, dnia: 26.10.2011

                                           

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 26.10.2011r. wydana została decyzja nr 19/2011

 

W sprawie lokalizacji

 inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie odcinka kabla energetycznego SN 15 kV(3 kable 1-żyłowe 120 mm2) długości ok. 162 m, obejmującej działkę nr ewid. 116 obręb Lasek gmina Luboń i działkę nr ewid. 536 obręb Wiry, gmina Komorniki, w ramach modernizacji infrastruktury linii kolejowej Wrocław – Poznań (dla usunięcia kolizji w związku z modernizacją linii kolejowej E59).

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,

 ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestzrennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

(61) 8 108 806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej