Inwestycje celu publicznego

20.10.2011r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulic: Jesionowej, Wierzbowej, Klonowe i Lipo

PL. 6733.20.2011                                                                                                 Komorniki, dnia: 20.10.2011r

                                           

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 20.10.2011r. wydana została decyzja nr 18/2011

 

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

przebudowie ulic: Jesionowej, Wierzbowej, Klonowe i Lipowej

obejmującego działki o nr ewid.: 57/18, 57/28, 57/45, 57/53, 57/55

oraz część działki o nr ewid. 59  obręb Komorniki

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP UG Komorniki

- Tablica ogłoszeń -sołectwo Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

(61) 8 108 806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej