Inwestycje celu publicznego

19.09.2011r - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego

PL.6733.19.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

                Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek:  A-Projekt ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, działającej w imieniu i na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Komorniki, obejmującego działkę o nr ewid. 57/98 oraz część działek o nr ewid.: 45/3, 1701, 1645 dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Akacjowej.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 -Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Komorniki

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej