Inwestycje celu publicznego

2011.08.18 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kabla energetycznego

Komorniki, dnia: 18.08.2011r.

 

PL.6733.18.2011

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

                Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.) oraz zgodnie z art.61 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa
z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze.zm.)
zawiadamia się, że na wniosek
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z siedzibą przy ul. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kabla energetycznego SN 15 kV (3 kable 1-żyłowe 120 mm2)
długości ok. 162 m, obejmującej działkę nr ewid. 116 obręb Lasek gmina Luboń
i działkę nr ewid. 536 obręb Wiry, gmina Komorniki do terenu kolejowego,
w ramach modernizacji infrastruktury linii kolejowej Wrocław – Poznań
(dla usunięcia kolizji w związku z modernizacją linii kolejowej E59).

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika
z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę,
dotyczącymi przedmiotowej inwestycji
oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

-Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w Wirach

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń

- BIP –UG Komorniki

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej