Inwestycje celu publicznego

13.07.2011r.- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Chomęcice dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci kanalizacji sa

PL.6733.11.2011                                                                                                             

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 13.07.2011r. wydana została

 

decyzja nr 14/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Chomęcice

obejmującego działki o nr ewidencyjnym gruntu: 311/32, 316 oraz 318/4 (ul. Poznańska)

 

dla inwestycji polegającej na

budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej