Inwestycje celu publicznego

18.02.2011r - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy 1 Maja w Rosnówku

PL. 7331-2-26/10                                                                                                             Komorniki, dnia: 18.02.2011

                                           

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 18.02.2011r. wydana została decyzja nr 7/2011

 

W sprawie lokalizacji

 inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

przebudowie ulicy 1 Maja w Rosnówku, obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 79, 88, 92/8, 97, 100, 103, 104, 105, 106, 107/1, 114, 136, 137, 138/1, 195/2, 196/3, 232, 236, 237/6, 237/9, 237/10, 257 – obręb  Rosnówko- Walerianowo.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,

 ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

 – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej