Inwestycje celu publicznego

01.03.2011 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Zakładowej – obejmującego działkę o nr ewid. gruntu 6

Komorniki, dnia: 01.03.2011

PL. 7331-2-19/10                                                                                                                           

                                         

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 01.03.2011r. wydana została

decyzja nr 8/2011o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Zakładowej – obejmującego działkę o nr ewid. gruntu 648/14 dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej sieci P4 nr POZ3171, obejmującej instalację jednego stalowego masztu, anten nadawczo-odbiorczych i urządzeń radiowych posadowionych bezpośrednio na gruncie

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

-  BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

(61) 8 108 806

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej