Inwestycje celu publicznego

02.02.2011r - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegodla terenu położonego w Głuchowie, polegającej na „przebudowie fragmentu linii napowietrznych 220 k

PL. 7331-2-15c/09                                                                                                           Komorniki, dnia: 02.02.2011r

                                           

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 02.02.2011r. wydana została decyzja nr 6/2011

 

W sprawie lokalizacji

 inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego w Głuchowie

obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 287/3, 201/3, 167/4, 166/4, 151/3, 150/2, 135, 134

polegającej na „przebudowie fragmentu linii napowietrznych 220 kV relacji Poznań-Leszno Gronowo kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11” – dla zakresu poza liniami rozgraniczającymi zachodniej obwodnicy miasta Poznania

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,

 ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

 – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej