Inwestycje celu publicznego

05.01.2011r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej NN-0,4kV oraz budowie linii kablowej elektr

PL. 7331-2-21/10                                                                                                             Komorniki, dnia: 05.01.2011r

                                           

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 23.12.2010r. wydana została decyzja nr 25/2010

 

W sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej NN-0,4kV obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 7/20,7/3, 6, 3/82 – obręb Rosnowo-Szreniawa oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej NN-0,4kV obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 7/20, 6, 4, 5/115 – obręb Rosnowo-Szreniawa wraz z złączami kablowymi ZKP do działek o nr ewid gruntu: 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114 – obręb Rosnowo-Szreniawa

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

-  BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestzrennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

(61) 8 108 806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej