Inwestycje celu publicznego

04.01.2011r - Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością akt w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie fragmentu linii n

                                                                                                                    Komorniki, dnia: 03.01.2011r.

PL. 7331-2-15a/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

można się zapoznać z całością akt

 

w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Głuchowie obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 236, 228, 227, 214, 213, 202, 203, 198/2, 187/3, 182/3, 169/3, 164/3, 153/4, 148/5, 104, 282/5, 105/6, 96/3, 85/3, 76, 67, 60, 44/1, 35, 283/7, 36, 27, 201/4, 212, 211, 201/4, 137/5, 103/5, polegającej na „przebudowie fragmentu linii napowietrznej 110 kV relacji Plewiska – Buk kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11” – dla zakresu poza liniami rozgraniczającymi zachodniej obwodnicy miasta Poznania

 

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi – w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- tablica ogłoszeń –sołtys wsi Głuchowo

- BIP UG Komorniki

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż Ewa Fiszer

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 8806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej