Inwestycje celu publicznego

04.01.2011r. - Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością akt w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na „przebudowie fragmentu linii napowietrznych 220

                                                                                                                                                      Komorniki, dnia: 03.01.2011r.

PL. 7331-2-15c/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

można się zapoznać z całością akt

 

w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Głuchowie obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 287/3, 201/3, 167/4, 166/4, 151/3, 150/2, 135, 134 polegającej na „przebudowie fragmentu linii napowietrznych 220 kV relacji Poznań-Leszno Gronowo kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11” – dla zakresu poza liniami rozgraniczającymi zachodniej obwodnicy miasta Poznania

 

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi – w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- tablica ogłoszeń –sołtys wsi Głuchowo

- BIP UG Komorniki

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 8806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej