Inwestycje celu publicznego

10.12.2010r - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej w ul. Nowiny w Wirac

PL. 7331-2-22/10                                                                                                             Komorniki, dnia: 10.12.2010r

                                           

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 10.12.2010r. wydana została decyzja nr 22/2010

 

W sprawie lokalizacji

 inwestycji celu publicznego

obejmującego działkę o nr ewid. gruntu: 17/1 – obręb Wiry, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej dla zadania: „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej parku logistycznego w Komornikach przy ul. Ks. Malinowskiego”

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń - sołtys wsi Wiry

- BIP Komorniki

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Suszczyńska Katarzyna

tel. (61) 8 108 806

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej