Inwestycje celu publicznego

10.12.2010r.- obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Pasieki w Kom

PL. 7331-2-17/10                                                                                                             Komorniki, dnia: 08.12.2010r

                                           

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 08.12.2010r. wydana została decyzja nr 21/2010

 

W sprawie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63 dla

zasilania budynków mieszkalnych, obejmującej część działki o nr ewid. gruntu 774/1 (ul. Pasieki) - obręb Komorniki

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń - sołtys wsi Komorniki

- BIP Komornik

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej