Inwestycje celu publicznego

02.02.2011r - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu położonego w Głuchowie, polegającej na „przebudowie fragmentu linii napowietrznej 110 k

PL. 7331-2-15a/09                                                                                                           Komorniki, dnia: 02.02.2011r

                                           

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 02.02.2011r. wydana została decyzja nr 4/2011

 

W sprawie lokalizacji

 inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego w Głuchowie obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 236, 228, 227, 214, 213, 202, 203, 198/2, 187/3, 182/3, 169/3, 164/3, 153/4, 148/5, 104, 282/5, 105/6, 96/3, 85/3, 76, 67, 60, 44/1, 35, 283/7, 36, 27, 201/4, 212, 211, 201/4, 137/5, 103/5

polegającej na „przebudowie fragmentu linii napowietrznej 110 kV

relacji Plewiska – Buk kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11” – dla zakresu poza liniami rozgraniczającymi zachodniej obwodnicy miasta Poznania

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,

 ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

 – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej