Inwestycje celu publicznego

07.12.2010r - obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością akt w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego (obręb geodez. Rosnowo- Szreniawa) polegającej na p

 

PL. 7331-2-21/10  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

można się zapoznać z całością akt

 

w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej NN-0,4kV obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 7/20,7/3, 6, 3/82 – obręb Rosnowo-Szreniawa oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej NN-0,4kV obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 7/20, 6, 4, 5/115 – obręb Rosnowo-Szreniawa wraz z złączami kablowymi ZKP do działek o nr ewid. gruntu: 5/108, 5/109, 5/110, 5/112, 5/113, 5/114 – obręb Rosnowo-Szreniawa

 

 Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi – w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- tablica ogłoszeń –sołtys wsi: Rosnowo Szreniawa

- BIP Komorniki

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 8806

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej