Inwestycje celu publicznego

12.04.2011r - Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością akt w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycyji: budowa odcinka sieci gazowej średniego

 

Komorniki, dnia: 12.04.2011r.

PL. 6727.2.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

można się zapoznać z całością akt

 

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 63, obejmującej działkę o nr ewid. gruntu 1041/2 – obręb Komorniki,dla zasilania budynków mieszkalnych

 

 Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi – w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 8806

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej