Inwestycje celu publicznego

06-10-2010r. - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy 1-go Maja w Rosnówku.

Komorniki, dnia: 03.12.2010r.

PL 7331-26/2010

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

                Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Pracowni Awatar, Paweł Katarzyński 62-064 Plewiska, ul. Letnia 39 działającej w imieniu i na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 79, 88, 92/8, 97, 100, 103, 104, 105, 106, 114, 136, 137, 138/1, 195/2, 196/3, 232, 236, 237/6, 237/9, 237/10, 257 dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy 1 Maja w Rosnówku.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

-Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Sołtys wsi Rosnówko

- BIP Komorniki

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 8806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej