Inwestycje celu publicznego

21.09.2020 r. Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci kablowej SN-15kV, w Wirach w odc. ul. Łęczyckiej

PL. 6733.13.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 17.09.2020 r., wydana została decyzja Nr  9 / 2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek

Enea Operator Sp. z o.o.
Ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV
obejmującego działki o nr ewid.: 288/1, 322, 288/5, obręb Wiry, gm. Komorniki

(w odcinku ul. Łęczyckiej)

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego (pok. 107) w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
3) przenoszenia danych osobowych;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki 
- W miejscu planowanej inwestycji
- Biuletyn Informacji Publicznej

z up. Wójta
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
mgr Katarzyna Suszczyńska

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista ds. warunków zabudowy
Izabella Pawlaczyk-Witczak
Tel. 61 /  8 100 665

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej