Inwestycje celu publicznego

04.09.2020r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odc. sieci gazowej ś/c PE dn 63 mm, w Rosnowie działki nr 4,72, 71, 3/157

PL.6733.12.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

na wniosek

firmy: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

sieci gazowej ś/c PE dn 63 mm

na terenie obejmującym działki  nr ewid:. 4, 72 i uzupełnione o działki nr ewid.: 71, 3/157
w Rosnowie, obr. Rosnowo-Szreniawa, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,  w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
3) przenoszenia danych osobowych;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki 
- W miejscu planowanej inwestycji
- Biuletyn Informacji Publicznej

z up. Wójta
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
mgr Katarzyna Suszczyńska

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista ds. warunków zabudowy
Izabella Pawlaczyk-Witczak
Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej