Inwestycje celu publicznego

03.07.2020r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.746.36.2020.10 o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. w Wirach dz. 576/2

Wojewoda Wielkopolski
IR-III.746.36.2020.10

Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

na terenie działki nr ewid. 576/2, obr. Wiry

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej