Inwestycje celu publicznego

26.05.2020r. Obwieszczenie o wydanej decyzji w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odc.sieci gazowej ś/c dn. 63 PE100 100 SDR11, w obr. Wiry dz.nr 694/1 i 654/6

PL. 6733.3.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293)

Zawiadamia się

że w dniu 25.05.2020 r., wydana została decyzja Nr 5 / 2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
61-860  Poznań, ul. Za Groblą 8

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie odcinka sieci gazowej ś/c dn 63 PE  100 SDR 11

obejmującego działki o nr ewid.: 694/1 i 654/6,  obręb Wiry, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1 w godzinach pracy Urzędu – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu formy udostępnienia decyzji.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1)       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3)       przenoszenia danych osobowych;
  4)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  5)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki 
- W miejscu planowanej inwestycji
- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 z up. Wójta
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 

Sprawę prowadzi:
Gł. specjalista ds. warunków zabudowy
Izabella Pawlaczyk-Witczak 
Tel. 61 /  8 100 665

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej