Inwestycje celu publicznego

08.04.2020 r. Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza SN 15kV - linii kablowej SN 15kV, w Plewiskach dz.1220/3 i 1215

PL. 6733.4.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293)

 

Zawiadamia się

że w dniu 08.04.2020 r., wydana została decyzja Nr 2 / 2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek

ENEA Operator Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej  58, 60-479 Poznań

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV – linia kablowa średniego napięcia 15 kV wraz ze złączem kablowym średniego napięcia 15 kV
dla elektrowni fotowoltaicznych „Plewiska 6 i 7” w Plewiskach

obejmującego teren części działek nr ewid.: 1220/3 i 1215 obr. Plewiska, gm. Komorniki.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1 w godzinach pracy Urzędu – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu formy udostępnienia decyzji.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1)       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3)       przenoszenia danych osobowych;
  4)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  5)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki
- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji
- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zastępca Wójta
mgr Tomasz Stellmaszyk

 

Sprawę prowadzi:
Gł. specjalista ds. warunków zabudowy
Izabella Pawlaczyk-Witczak  Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej