Inwestycje celu publicznego

27.12.2019 r. Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wiaduktu kolejowego wraz z przebudową torowiska, Plewiska ul. Grunwaldzka dz.670/3

PL.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

Zawiadamia się

że w dniu 27.12.2019r., wydana została decyzja Nr  18 / 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek

Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

reprezentowanych przez Pełnomocnika Grzegorza Krajewskiego

działających na rzecz:

Miasta Poznania reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania
Powiatu Poznańskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Poznańskiego
Gminy Komorniki reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie wiaduktu kolejowego wraz przebudową torowiska i powiązanej z nim infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn. „ Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”

obejmującego teren działki nr ewid. 670/3, obr. Plewiska, gm. Komorniki

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

 Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki i Urzędu Miasta Poznania

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1)       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3)       przenoszenia danych osobowych;
  4)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  5)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

 Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

Sprawę prowadzi:
Gł. specjalista  ds. warunków zabudowy
I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej