Inwestycje celu publicznego

09.12.2019r. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu pub. dla budowy wiaduktu kolejowego ul. Grunwaldzka w Plewiskach

 

PL.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

Na podstawie art. art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie wiaduktu kolejowego wraz przebudową torowiska i powiązanej z nim infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”, w części obejmującej teren działki nr ewid. 670/3, obr. Plewiska, gm. Komorniki.

Informuję, że w związku z zakończeniem postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania z całością akt sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgromadzonej dokumentacji w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika zdokumentacją sprawy dla przedmiotowej inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.107 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu (pon. 8:30-16:30, wt.-pt. 7:15-15-15).

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1)       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3)       przenoszenia danych osobowych;
  4)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  5)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki i Urzędu Miasta Poznania
- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji
- Biuletyn Informacji Publicznej

 

z up. Wójta
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 

Sprawę prowadzi:
Gł. specjalista ds. warunków zabudowy
I.Pawlaczyk-Witczak
Tel. 61/ 8 100 665

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej