Inwestycje celu publicznego

29.10.2019r. Obwieszczenie SKO o przekazaniu skargi Spółki P4 na decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji odmownej Wójta, dla dz. 87/4, obr. Wiry

SKO.GP.4000.1186.2019
SKO.GP. 4000.751.2019

Obwieszczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Poznaniu


Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Spółki P4

przeciwko decyzji SKO, w której utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Komoniki nr 6/2019  z dn. 08.05.2019r.

w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 87/4, obr. Wiry.

załącznik:

Obwieszczenie SKO

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej