Inwestycje celu publicznego

02.10.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego odcinka sieci wodociągowej w Chomęcicach w dz. nr ewid. 543/6

PL. 6733.14.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

Zawiadamia się

że w dniu 01.10.2019r., wydana została decyzja Nr 12 / 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o
ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

odcinka sieci wodociągowej z rur PE o śr. 110 mm

(długości ok. 85m)

obejmującego działkę nr ewid. 543/6, obr. Chomęcice, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

1)       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

2)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3)       przenoszenia danych osobowych;

4)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

5)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr Katarzyna Suszczyńska

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak  Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej