Inwestycje celu publicznego

23.09.2019 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy złacza kablowego i przebudowa sieci średniego napięcia SN-15kV, dz. nr

PL.6733.16.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

na wniosek

firmy: Enea Operator Sp. z o.o
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie złącza kablowego i przebudowie sieci średniego napięcia SN-15 kV

w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej szafy teletechnicznej sekcji 3
zasilającej urządzenia Systemu Zarządzania Ruchem w m. Komorniki

obejmującego teren działek nr ewid.: 1061/39, 1061/37, 1061/41,  obr. Komorniki, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok. 107 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających
    z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

1)       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

2)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3)       przenoszenia danych osobowych;

4)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

5)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl/komorniki/ w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki  

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

Kierownik Planowania Przestrzennego

Mgr Katarzyna Suszczyńska

 

Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej