Inwestycje celu publicznego

19.09.2019 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej ś/c dn 63 PE na dz. 268/2, obr. Chomęcice

PL.6733.15.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

na wniosek

firmy: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

odcinka sieci gazowej ś/c dn 63 PE (długości ok. 150 m)

obejmującego część działki nr ewid. 268/2, obr. Chomęcice, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok. 107 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających
  z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3) przenoszenia danych osobowych;
  4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl/komorniki/ w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

Obwieszczenie umieszczono na:
- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki 
- W miejscu planowanej inwestycji
- Biuletyn Informacji Publicznej

Z up. Wójta
Kierownik Planowania Przestrzennego
Mgr Katarzyna Suszczyńska

Sprawę prowadzi: Gł. specjalista ds. warunków zabudowy
Izabella Pawlaczyk-Witczak  Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej