Inwestycje celu publicznego

28.08.2019r. Obwieszczenie SKO.GP.4000.751.2019 o utrzymaniu w mocy decyzji odmownej dla lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w Wirach dz. 87/4

Obwieszczenie SKO.GP.4000.751.2019

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej