Inwestycje celu publicznego

09.08.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla inwestycji celu publicznego w Chomęcicach w dz. nr ewid. 543/6

 PL. 6733.11.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

Zawiadamia się

że w dniu 09.08.2019r., wydana została decyzja Nr 11 / 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzeczna wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

61-860  Poznań, ul. Za Groblą

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

dcinka sieci gazowej ś/c dn 63 PE  100 SDR 11

obejmującego część działki o nr ewid.: 543/6, obręb Chomęcice, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej