Inwestycje celu publicznego

15.07.2019 r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ. dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV i nN 0,4kV w Komornikach

PL. 6733.10.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 15.07.2019r., wydana została decyzja Nr 10 / 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

linii elektroenergetycznej SN 15 kV kablowej, stacji transformatorowej SN/nN małogabarytowej,

szafy kablowej SK6 nN 0,4 kV, szafy oświetlenia drogowego SO nN 0,4 kV, linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej,

obejmującego działki o nr ewid.: 150/2, 149/2, 136,  obręb Komorniki, gm. Komorniki

(część ul. Słonecznej)

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista  ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak  tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej