Inwestycje celu publicznego

02.07.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy: odcinka sieci gazowej ś/c dn 63 PE na dz. nr 64/15 w Wirach

 PL. 6733.9.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

Zawiadamia się

że w dniu 02.07.2019r., wydana została decyzja Nr 9 / 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

na rzecz:  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu,

ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE

obejmującego działkę o nr ewid.: 64/15,  obręb Wiry, gm. Komorniki

 

 W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista  ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

 tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej