Inwestycje celu publicznego

19.06.2019r. Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy budynku domu kutlury w Szreniawie

 PL. 6733.8.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 19.06.2019r., wydana została decyzja Nr  8 / 2019

o zmianie decyzji nr 6/2018 z dnia 28.08.2018 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

na rzeczGminy Komorniki

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

 dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie i przebudowie:

budynku domu kultury i części budynku garażowo-gospodarczego
ze zmianą sposobu użytkowania na cele domu kultury

 

obejmującego działkę nr ewid. 22/8 w Szreniawie, obr. Rosnowo-Szreniawa,

gm. Komorniki
na terenieMuzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

w Szreniawie, gm. Komorniki.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr Katarzyna Suszczyńska

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista  

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

 tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej