Inwestycje celu publicznego

17.05.2019 r. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wiaduktu kolejowego w Plewiskach

 PL.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania 

 

 Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),          

 

Wójt Gminy Komorniki zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 16.05.2019r.,  o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

wiaduktu kolejowego wraz przebudową torowiska i powiązanej z nim infrastruktury technicznej w ramach inwestycji  pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” w części obejmującej teren działki nr ewid. 670/3, obr. Plewiska, gm. Komorniki,

do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w. przedsięwzięcia
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnikaz treścią postanowienia i dokumentacją sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.107 w godzinach pracy Urzędu.

 Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki i Miasta Poznania

- w miejscu planowanej inwestycji

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

Ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak

Tel. 61/ 8 100 665

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej