Inwestycje celu publicznego

08.05.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, na dz. 87/4 w Wirach

 PL. 6733.6.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 08.05.2019 r.,

 wydana została decyzja Nr 6 / 2019

o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0218

na terenie działki nr ewid. 87/4, obręb Wiry

gmina Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.107 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Komorniki i Urzędu Miasta Luboń

 

 Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

w sprawie:  tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej