Inwestycje celu publicznego

07.05.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej śr. 63 mm, w dz. nr 17/1, obr. Wiry

PL. 6733.5.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 06.05.2019r., wydana została decyzja Nr  5 / 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

na rzeczPrzedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

odcinka sieci wodociągowej śr. 63 mm (dł. ok. 2,0 m)

obejmującego część działki o nr ewid.: 17/1,  obręb Wiry, gm. Komorniki

(w ul. Żabikowskiej)

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista  

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

 tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej