Inwestycje celu publicznego

24.04.2019 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odc. sieci wodociągowej w Obr. Chomęcice dz. 268/2

PL.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

na wniosek

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o
ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki

reprezentowanego

przez Prezesa Zarządu Piotra Wróblewskiego

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

odcinka sieci wodociągowej z rur PE o śr. 110 mm dł. ok. 50 m

obejmującego teren: część działki nr ewid. 268/2, obr. Chomęcice, gm. Komorniki

(ul. Rosnowiecka poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok. 107 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki  

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak 

Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej