Inwestycje celu publicznego

15.03.2019r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wiaduktu kolejowego w Plewiskach

PL.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

na wniosek

Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

reprezentowanych przez Pełnomocnika Grzegorza Krajewskiego

działających na rzecz:

Miasta Poznania reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania

Powiatu Poznańskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Poznańskiego

Gminy Komorniki reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie wiaduktu kolejowego wraz przebudową torowiska i powiązanej z nim infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn. „ Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”

obejmującego teren działki nr ewid. 670/3, obr. Plewiska, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok. 107 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki i Urzędu Miasta Poznania

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr Katarzyna Suszczyńska

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak

Tel. 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej