Inwestycje celu publicznego

04.03.2019r. Obwieszczenie o ponownym rozpatrywaniu spr.o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w Wirach

 PL.6733.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

Zgodnie z art. art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945),
Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1165.2018 z dnia 3 stycznia 2019 r. o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Komorniki nr 6/2017 z dnia 26 maja 2017 r. nr Pl.6733.6.2017 -  wydanej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0218, obejmującej działkę nr ewid. 87/4, położonej w obrębie Wiry, gmina Komorniki i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia -  tut. organ ponownie rozpatrzy wniosek firmy P4 Spółki z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Szymona Siwińskiego o wydanie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego w/w. inwestycji .

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji orazzgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok. 107 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urządu Miasta Lubonia

- BIP - Urząd Gminy Komorniki i Urząd Miasta Lubonia

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

Tel. (61) 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej