Inwestycje celu publicznego

28.02.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka sieci gazowej w Komornikach

 

PL. 6733.12.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945)

 

Zawiadamia się

że w dniu 27.02.2019r., wydana została decyzja Nr 2 / 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

na rzeczPolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu,

ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

odcinka sieci gazowej śr/c dn 63 PE

obejmującego działki o nr ewid.: 304/14, 303/24, 303/8, 303/9, 303/13, 303/11, 303/7,  obręb Komorniki , gm. Komorniki

(w ul. Korczaka i J.Brzechwy)

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 208 r., poz. 1945), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista  

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

 tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej