Inwestycje celu publicznego

05.02.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii energetycznej, obejmującej działki w Gołuskach, Głuchowie, Plewiskach i Komornikach

 PL. 6733.11.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945)

 

Zawiadamia się

że w dniu 04.02.2019r., wydana została decyzja Nr 1 / 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o.,

60-479  Poznań, ul. Strzeszyńska 58

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej,

stacji transformatorowej SN/nN małogabarytowej,  złączy kablowych SN 15kV,

linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej, słupów linii elektroenergetycznej nN

obejmującego terendziałek w::

gminie Dopiewo:

obr. Gołuski,działki nr ewid.:189, 179, 193,

gminie Komorniki:

obr. Głuchowo, działki nr ewid.: 283/7, 283/3, 85/2, 85/1, 96/1, 105/2, 105/4, 121/2, 131/2, 138/1, 283/5, 283/6, 283/1, 179/1, 190/1, 195/1, 206/1, 210/1, 217/1, 223/2, 222/1, 231/1, 233/1, 241/2, 247/2, 256/1, 258/1, 262/6, 286/1, 325/1, 330/2,

obr. Plewiska, działki nr ewid.: 1438/1, 1437/1, 1436/1, 1439/1, 1479/1,

obr. Komorniki, działki nr ewid.: 5/1, 6/1, 9/3, 10/1, 11/3, 11/5, 1061/37

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,

ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki i Urzędu Gminy Dopiewo

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Wójt

Mgr inż. Jan Broda

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista  ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak  tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej