Inwestycje celu publicznego

03.01.2019r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej ś/c PE dn 63 mm w Plewiskach na dz. 1332/12

PL.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

na wniosek

firmy: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o

Oddział Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

sieci gazowej ś/c PE dn 63 mm

obejmującego terendziałki nr ewid. 1332/12, obr. Plewiska, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok. 107 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki  

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

p.o. Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak 

Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej