Inwestycje celu publicznego

19.12.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla lokalizacji inwestycji celu publicznego energetycznej, obejmujacej działki w Gołuskach,Głuchowie, Plewiskach i Komornikach

PL.6733.11.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że: na wniosek firmy: Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej,
stacji transformatorowej SN/nN małogabarytowej,  złączy kablowych SN 15kV,

linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej, słupów linii elektroenergetycznej nN
obejmującej teren lokalizowanej na działkach w:

  • gm. Dopiewo, obr. Gołuski, działki nr ewid.: 189, 179, 193,
  • gm. Komorniki: obr. Głuchowo, działki nr ewid.: 283/7, 283/3, 85/2, 85/1, 96/1, 105/2, 105/4, 121/2, 131/2, 138/1, 283/5, 283/6, 283/1, 179/1, 190/1, 195/1, 206/1, 210/1, 217/1, 223/2, 222/1, 231/1, 233/1, 241/2, 247/2, 256/1, 258/1, 262/6, 286/1, 325/1, 330/2, obr. Plewiska, działki nr ewid. 1438/1, 1437/1, 1436/1, 1439/1, 1479/1, obr. Komorniki, działki nr ewid.: 5/1, 6/1, 9/3, 10/1, 11/3, 11/5, 1061/37

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji
oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok. 107 w godzinach
pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Komorniki  i  Urzędu Gminy Dopiewo

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

Po. Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr Katarzyna Suszczyńska

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak  Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej