Inwestycje celu publicznego

19.11.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/2018 w dniu 15.11.2018r. dla inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV i szafki kablowej, na działkac

 PL. 6733.9.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945)

Zawiadamia się

że w dniu 15.11.2018 r., wydana została decyzja Nr 8 / 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o.,

60-479  Poznań, ul. Strzeszyńska 58

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z wolno stojącą szafką kablową  

obejmującego działki o nr ewid.: 694/1, 654/6, 655/6, obręb Wiry, gm. Komorniki

  

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

po. Kierownik

Wydziału Planowania przestrzennego

mgr Katarzyna Suszczyńska

 

tel. 61 / 8 100 665

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej